Elektronika různá

Prvky Malé Automatizace PA46, PA64

Použití programovatelných automatů je mnohočetné, např. řízení jednoduchých strojů, osvětlovacích a reklamních zařízení, pásové dopravy s postupným zapínáním pásů a současnou kontrolou závalových klap, inteligentní časová relé, ve složitějších technologických celcích jako pomocné obvody, např. hlídání krytů strojů nebo ovládání jednoduchých funkcí, při použití vstupů 3 a 4 jako komparátoru a příslušných čidel se zesilovači můžeme řídit i analogové veličiny, jako např. nastavenou teplotu, výšku hladiny a pod.

Programovatelné automaty Detailní popis zde (pdf)

PA 46
Počet vstupů… 4, napájení 10-30V / 3 mA
Počet výstupů… 6, relé 3A / 250V AC

PA 64
Počet vstupů… 6, napájení 10-30V / 3 mA
Počet výstupů… 4, relé 3A / 250V AC
Napájecí napětí… 220 V AC – 3VA
Napětí pro vstupy… 12 V DC max. 100 mA
Skříň… MODULBOX 4M-H53
Rozměr (v*š*h) 90*71*58 Montáž na DIN lištu

PLX5000 Programovatelný luxmetr

Popis přístroje: Detailní popis zde (pdf)

Programovatelný regulátor osvětlení PLX5000 je přístroj pro měření a regulaci osvětlení, s možností programování jednotlivých funkcí. Je řízen mikroprocesorem a má následující vlastnosti:

  • měření osvitu v rozsahu 1 – 5000 lx
  • přístroj je vybaven proudovým výstupem 0–20 mA, nebo 4-20 mA v závislosti na osvitu
  • přístroj je vybaven komunikací RS485
  • přístroj je vybaven 3 relé k regulaci osvětlení

HF3 Hlídač fází

Hlídač fází HF3 hlídá na energetickém rozvodu, zda nedošlo k výpadku fáze, nebo k změně pořadí fází. Napájení HF3 je provedeno jednou ze tří fází (L1) Na svorky L1, L2, L3 a N připojíme napětí jednotlivých fází.

Pokud je vše v pořádku, svítí zelená LED dioda (OK).
Relé je v sepnutém stavu.

Pokud dojde k výpadku libovolné fáze
zelená LED (OK) nesvítí
červená LED (Er) svítí
Relé je rozepnuto

Pokud dojde ke změně pořadí fází
zelená LED (OK) nesvítí
červená LED (Er) bliká
Relé je rozepnuto

HF3a Programovatelný hlídač fází

Hlídač fází HF3a hlídá u rozvodu 3*230V jednotlivá fáze, a to podpětí, přepětí, výpadek fáze, nebo přehození pořadí fází. Jednotlivé hodnoty si můžeme předem naprogramovat . Pokud přístroj vyhodnotí překročení některé hodnoty, vyhlásí poruchu a vypne relé.

Ovládací prvky:
Displej 3 místný LED
Tlačítka SET UP DOWN

Programování:
Podržíme MODE cca 3 sec. Na displeji se při programování vždy objeví na cca 1 sec. název funkce a pak implicitní hodnota, kterou můžeme změnít tlačítky UP a DOWN. Při programování displej bliká.

Postupně naprogramujeme hodnoty dle následující tabulky.
Název funkce rozsah jednotka implicitní hodnota
Un jmenovité napětí 220 – 230 (V) 220
PMA procento max. napětí 102 – 115 (%) 105
tMA čas pro trvání max. napětí 0,3 – 20 (sec.) 3
PMI procento min. napětí 80 – 98 (%) 90
tMI čas pro trvání min. napětí 0,3 – 20 (sec.) 3
Hr Hystereze relé 1 – 5 (%) 3
HF3 Hlídat 3 fáze ? 0, 1 0=ne, 1=ano 1
HPF Hlídat pořadí fází ? 0, 1 0=ne, 1=ano 0
Str Automatický START ? 0, 1 0=ne, 1=ano 1

Funkce:
Přístroj měří napětí L1 – L3 a dle výsledku provede vyhodnocení dle tabulky konstant. * Dojde li ke změně pořadí fází, kontroluje, zda je zapnuto hlídání pořadí fází, pokud ano, vypne relé. Vyhlásí ERROR. * Dojde li k výpadku fáze, nebo jsou některé fáze společné, kontroluje zda je zapnuto hlídání výpadku fáze, pokud ano, vypne relé. Vyhlásí ERROR. * Pokud libovolné napětí (L1-L3) překročí, nebo podkročí povolenou mez, kontroluje ji a provede zpoždění dle naprogramované hodnoty PMA, nebo PMI. Po uplynutí této doby, pokud se napětí nevrátí do povoleného rozsahu, vypne relé a vyhlásí ERROR. Při podkročení o 70% vypíná ihned. * Pokud se při vyhlášení ERROR a vypnutí relé vrátí napětí a jejich sled do povoleného stavu, zkontroluje, zda je v tabulce hodnot funkcí povoleno automaticky pokračovat (hodnota START = 1). Pokud ano, zapne relé a zruší ERROR. Při poruše překročení, či podkročení napětí mimo povolenou hodnotu zapne relé až po dosažení hodnoty PMA-HR, nebo PMI+hodnota HR ( HR – hystereze) * Pokud je v tabulce zakázán automatický návrat, přístroj automaticky nezapne relé, relé startujeme tlačítkem MODE.

HM300 Hlídač přetížení servomotorů

Regulátor HM-300 je určen pro ochranu motorů s napětím 230 V a proudy do 300 mA.
Regulátor je řízen mikroprocesorem. Regulátor byl nasazen na hlídání servopohonů KLIMAKT, typ 5234400116/RK, firmy ZPA Prešov. Regulátory HM-300 byly nasazeny ve větším rozsahu v silech firmy PROMT Opava a byla ověřena jejich funkce i spolehlivost.

DTI 4 Převodník 4*teplota na RS485

Modul DTI 4 je čtyřkanálový interface určený k přímému převodu teplotních
čidel na galvanicky oddělenou sériovou linku RS-485 komunikující s nadřazeným systémem pomocí protokolu MODBus. Galvanické oddělení je realizováno optočleny, oddělující samotnou procesorovou logiku modulu s obvody komunikačního rozhraní sériové linky. Galvanické oddělení je rovněž zabezpečeno dvojitým nezávislým napájecím zdrojem. Modul je řízen mikroprocesorem, což umožňuje širokou přizpůsobitelnost různým typům používaných teplotně odporových čidel. Modul DTI 4 je osazený v krabičce Modulbox 4M (výrobce ITALTRONIC) určené pro montáž na DIN lištu TE-35.

Vstupy:
K modulu DTI 4 se může připojit pomocí vstupů TI1, TI2, TI3 a TI4 až čtyři odporová teplotní čidla vždy stejného typu pro všechny použité vstupy.

Použité typy odporových senzorů:

  • KTY 81-210
  • N1a
  • PT 1000